Χρηματιστήριο = Κοινωνία, μια μαθηματική προσέγγιση

Γρηγόρης Μακρίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 558-568

How to cite

top

Γρηγόρης Μακρίδης. "Χρηματιστήριο = Κοινωνία, μια μαθηματική προσέγγιση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 558-568. <http://eudml.org/doc/236827>.

@article{ΓρηγόρηςΜακρίδης2000,
author = {Γρηγόρης Μακρίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {558-568},
title = {Χρηματιστήριο = Κοινωνία, μια μαθηματική προσέγγιση},
url = {http://eudml.org/doc/236827},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Γρηγόρης Μακρίδης
TI - Χρηματιστήριο = Κοινωνία, μια μαθηματική προσέγγιση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 558
EP - 568
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236827
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.