Τα μαθηματικά και οι ιστορία τους, διδακτικές προσεγγίσεις

Γιάννης Γ. Καλογεράκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 115-128

How to cite

top

Γιάννης Γ. Καλογεράκης. "Τα μαθηματικά και οι ιστορία τους, διδακτικές προσεγγίσεις." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 115-128. <http://eudml.org/doc/236828>.

@article{ΓιάννηςΓ1995,
author = {Γιάννης Γ. Καλογεράκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {115-128},
title = {Τα μαθηματικά και οι ιστορία τους, διδακτικές προσεγγίσεις},
url = {http://eudml.org/doc/236828},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννης Γ. Καλογεράκης
TI - Τα μαθηματικά και οι ιστορία τους, διδακτικές προσεγγίσεις
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 115
EP - 128
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236828
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.