Ο Bernhard Riemann και η φιλοσοφική διαδρομή για τη σχέση των Μαθηματικών και της Φυσικής.

Νικόλαος Κ. Λάος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 229-242

How to cite

top

Νικόλαος Κ. Λάος. "Ο Bernhard Riemann και η φιλοσοφική διαδρομή για τη σχέση των Μαθηματικών και της Φυσικής.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 229-242. <http://eudml.org/doc/236829>.

@article{ΝικόλαοςΚ1994,
author = {Νικόλαος Κ. Λάος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {229-242},
title = {Ο Bernhard Riemann και η φιλοσοφική διαδρομή για τη σχέση των Μαθηματικών και της Φυσικής.},
url = {http://eudml.org/doc/236829},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Νικόλαος Κ. Λάος
TI - Ο Bernhard Riemann και η φιλοσοφική διαδρομή για τη σχέση των Μαθηματικών και της Φυσικής.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 229
EP - 242
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236829
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.