Πολιτιστικές προσεγγίσεις για τα Μαθηματικά και την παιδεία τους

Βαρβάρα Καμπουρίδου-Γεωργιάδου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 377-386

How to cite

top

Βαρβάρα Καμπουρίδου-Γεωργιάδου. "Πολιτιστικές προσεγγίσεις για τα Μαθηματικά και την παιδεία τους." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 377-386. <http://eudml.org/doc/236830>.

@article{ΒαρβάραΚαμπουρίδου2000,
author = {Βαρβάρα Καμπουρίδου-Γεωργιάδου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {377-386},
title = {Πολιτιστικές προσεγγίσεις για τα Μαθηματικά και την παιδεία τους},
url = {http://eudml.org/doc/236830},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Βαρβάρα Καμπουρίδου-Γεωργιάδου
TI - Πολιτιστικές προσεγγίσεις για τα Μαθηματικά και την παιδεία τους
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 377
EP - 386
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236830
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.