Μαθηματικά - Μουσική : πορείες παράλληλες

Στέφανος Κεΐσογλου; Σπύρος Σπύρου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 387-397

How to cite

top

Στέφανος Κεΐσογλου, and Σπύρος Σπύρου. "Μαθηματικά - Μουσική : πορείες παράλληλες." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 387-397. <http://eudml.org/doc/236833>.

@article{ΣτέφανοςΚεΐσογλου2000,
author = {Στέφανος Κεΐσογλου, Σπύρος Σπύρου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {387-397},
title = {Μαθηματικά - Μουσική : πορείες παράλληλες},
url = {http://eudml.org/doc/236833},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Στέφανος Κεΐσογλου
AU - Σπύρος Σπύρου
TI - Μαθηματικά - Μουσική : πορείες παράλληλες
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 387
EP - 397
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236833
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.