Οι στάσεις των δασκάλων της Στ΄ Δημοτικού για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών: μια ερευνητική προσέγγιση

Σπύρος Φερεντίνος; Μαρία Νικολακάκη; Σωτηρία Σαμπάνη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 474-485

How to cite

top

Σπύρος Φερεντίνος, Μαρία Νικολακάκη, and Σωτηρία Σαμπάνη. "Οι στάσεις των δασκάλων της Στ΄ Δημοτικού για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών: μια ερευνητική προσέγγιση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 474-485. <http://eudml.org/doc/236834>.

@article{ΣπύροςΦερεντίνος2005,
author = {Σπύρος Φερεντίνος, Μαρία Νικολακάκη, Σωτηρία Σαμπάνη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {474-485},
title = {Οι στάσεις των δασκάλων της Στ΄ Δημοτικού για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών: μια ερευνητική προσέγγιση},
url = {http://eudml.org/doc/236834},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Σπύρος Φερεντίνος
AU - Μαρία Νικολακάκη
AU - Σωτηρία Σαμπάνη
TI - Οι στάσεις των δασκάλων της Στ΄ Δημοτικού για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών: μια ερευνητική προσέγγιση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 474
EP - 485
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236834
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.