Προβλήματα Μαθηματικής Μοντελοποίησης

Αρβανιτογεώργος Ανδρέας; Αντώνης Βαλαριστός

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 136-143

How to cite

top

Αρβανιτογεώργος Ανδρέας, and Αντώνης Βαλαριστός. "Προβλήματα Μαθηματικής Μοντελοποίησης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 136-143. <http://eudml.org/doc/236835>.

@article{ΑρβανιτογεώργοςΑνδρέας1997,
author = {Αρβανιτογεώργος Ανδρέας, Αντώνης Βαλαριστός},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {136-143},
title = {Προβλήματα Μαθηματικής Μοντελοποίησης},
url = {http://eudml.org/doc/236835},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Αρβανιτογεώργος Ανδρέας
AU - Αντώνης Βαλαριστός
TI - Προβλήματα Μαθηματικής Μοντελοποίησης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 136
EP - 143
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236835
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.