Τα μαθηματικά-κοινό έρεισμα της πάγκοσμιας κουλτούρας

Χρύσιππος Μιχαήλ; Χρυσούλα Νικολαϊδου-Μιχαήλ

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 361-370

How to cite

top

Χρύσιππος Μιχαήλ, and Χρυσούλα Νικολαϊδου-Μιχαήλ. "Τα μαθηματικά-κοινό έρεισμα της πάγκοσμιας κουλτούρας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 361-370. <http://eudml.org/doc/236839>.

@article{ΧρύσιπποςΜιχαήλ1995,
author = {Χρύσιππος Μιχαήλ, Χρυσούλα Νικολαϊδου-Μιχαήλ},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {361-370},
title = {Τα μαθηματικά-κοινό έρεισμα της πάγκοσμιας κουλτούρας},
url = {http://eudml.org/doc/236839},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Χρύσιππος Μιχαήλ
AU - Χρυσούλα Νικολαϊδου-Μιχαήλ
TI - Τα μαθηματικά-κοινό έρεισμα της πάγκοσμιας κουλτούρας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 361
EP - 370
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236839
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.