Μοντέλα μαθητικής παιδείας. Είναι δυνατός ο προσδιορισμός του μοντέλου του 2000;

Κώστας Βαϊνάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 158-165

How to cite

top

Κώστας Βαϊνάς. "Μοντέλα μαθητικής παιδείας. Είναι δυνατός ο προσδιορισμός του μοντέλου του 2000;." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 158-165. <http://eudml.org/doc/236842>.

@article{ΚώσταςΒαϊνάς1997,
author = {Κώστας Βαϊνάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {158-165},
title = {Μοντέλα μαθητικής παιδείας. Είναι δυνατός ο προσδιορισμός του μοντέλου του 2000;},
url = {http://eudml.org/doc/236842},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Κώστας Βαϊνάς
TI - Μοντέλα μαθητικής παιδείας. Είναι δυνατός ο προσδιορισμός του μοντέλου του 2000;
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 158
EP - 165
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236842
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.