Κλαδωτές αλυσίδες και εφαρμογές τους

Αθηνά Παλιεράκη; Τρύφων Δάρας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 515-528

How to cite

top

Αθηνά Παλιεράκη, and Τρύφων Δάρας. "Κλαδωτές αλυσίδες και εφαρμογές τους." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 515-528. <http://eudml.org/doc/236843>.

@article{ΑθηνάΠαλιεράκη2005,
author = {Αθηνά Παλιεράκη, Τρύφων Δάρας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {515-528},
title = {Κλαδωτές αλυσίδες και εφαρμογές τους},
url = {http://eudml.org/doc/236843},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Αθηνά Παλιεράκη
AU - Τρύφων Δάρας
TI - Κλαδωτές αλυσίδες και εφαρμογές τους
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 515
EP - 528
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236843
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.