Επικοινωνιακά ζητήματα της διδασκαλίας των μαθηματικών

Παναγιώτης Σπύρου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 206-213

How to cite

top

Παναγιώτης Σπύρου. "Επικοινωνιακά ζητήματα της διδασκαλίας των μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 206-213. <http://eudml.org/doc/236845>.

@article{ΠαναγιώτηςΣπύρου1995,
author = {Παναγιώτης Σπύρου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {206-213},
title = {Επικοινωνιακά ζητήματα της διδασκαλίας των μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236845},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Παναγιώτης Σπύρου
TI - Επικοινωνιακά ζητήματα της διδασκαλίας των μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 206
EP - 213
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236845
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.