Η σημασία τοπολογίας και γεωμετρίας στην μοντελοποίηση της έγκυρης υποθετικό - συμπερασματικής σκέψης

Σταύρος Ορφανός

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 335-344

How to cite

top

Σταύρος Ορφανός. "Η σημασία τοπολογίας και γεωμετρίας στην μοντελοποίηση της έγκυρης υποθετικό - συμπερασματικής σκέψης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 335-344. <http://eudml.org/doc/236846>.

@article{ΣταύροςΟρφανός2005,
author = {Σταύρος Ορφανός},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {335-344},
title = {Η σημασία τοπολογίας και γεωμετρίας στην μοντελοποίηση της έγκυρης υποθετικό - συμπερασματικής σκέψης},
url = {http://eudml.org/doc/236846},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Σταύρος Ορφανός
TI - Η σημασία τοπολογίας και γεωμετρίας στην μοντελοποίηση της έγκυρης υποθετικό - συμπερασματικής σκέψης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 335
EP - 344
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236846
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.