Γεωμετρική ερμηνεία της μέσης τιμής της τυπικής απόκλισης και γραμμική παλινδρόμηση

Γιώργος Σαραφόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 658-659

How to cite

top

Γιώργος Σαραφόπουλος. "Γεωμετρική ερμηνεία της μέσης τιμής της τυπικής απόκλισης και γραμμική παλινδρόμηση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 658-659. <http://eudml.org/doc/236848>.

@article{ΓιώργοςΣαραφόπουλος2001,
author = {Γιώργος Σαραφόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {658-659},
title = {Γεωμετρική ερμηνεία της μέσης τιμής της τυπικής απόκλισης και γραμμική παλινδρόμηση},
url = {http://eudml.org/doc/236848},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Γιώργος Σαραφόπουλος
TI - Γεωμετρική ερμηνεία της μέσης τιμής της τυπικής απόκλισης και γραμμική παλινδρόμηση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 658
EP - 659
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236848
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.