Η γνώση σήμερα, η μαθηματική, γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα, η σκέψη και το μαθηματικό σχολικό βιβλίο σαν υπομόχλιο του μηχανισμού μεταφοράς γνώσης

Δημήτριος Λουδάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992)

 • Issue: 9, page 168-180

How to cite

top

Δημήτριος Λουδάκης. "Η γνώση σήμερα, η μαθηματική, γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα, η σκέψη και το μαθηματικό σχολικό βιβλίο σαν υπομόχλιο του μηχανισμού μεταφοράς γνώσης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992): 168-180. <http://eudml.org/doc/236849>.

@article{ΔημήτριοςΛουδάκης1992,
author = {Δημήτριος Λουδάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {9},
pages = {168-180},
title = {Η γνώση σήμερα, η μαθηματική, γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα, η σκέψη και το μαθηματικό σχολικό βιβλίο σαν υπομόχλιο του μηχανισμού μεταφοράς γνώσης},
url = {http://eudml.org/doc/236849},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτριος Λουδάκης
TI - Η γνώση σήμερα, η μαθηματική, γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα, η σκέψη και το μαθηματικό σχολικό βιβλίο σαν υπομόχλιο του μηχανισμού μεταφοράς γνώσης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1992
IS - 9
SP - 168
EP - 180
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236849
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.