Οι γλώσσες των φυσικών αριθμών και οι δυσκολίες κατά τη διδασκαλία των συστημάτων αρίθμησης

Ευτύχης Παπαδοπετράκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 401-417

How to cite

top

Ευτύχης Παπαδοπετράκης. "Οι γλώσσες των φυσικών αριθμών και οι δυσκολίες κατά τη διδασκαλία των συστημάτων αρίθμησης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 401-417. <http://eudml.org/doc/236853>.

@article{ΕυτύχηςΠαπαδοπετράκης1998,
author = {Ευτύχης Παπαδοπετράκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {401-417},
title = {Οι γλώσσες των φυσικών αριθμών και οι δυσκολίες κατά τη διδασκαλία των συστημάτων αρίθμησης},
url = {http://eudml.org/doc/236853},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Ευτύχης Παπαδοπετράκης
TI - Οι γλώσσες των φυσικών αριθμών και οι δυσκολίες κατά τη διδασκαλία των συστημάτων αρίθμησης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 401
EP - 417
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236853
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.