Σύγχρονες Κατευθύνσεις στα Σχολικά Μαθηματικά.

Ανδρέα Φιλίππου

Μαθηματική Επιθεώρηση (1984)

 • Issue: 26, page 117-121

How to cite

top

Ανδρέα Φιλίππου. "Σύγχρονες Κατευθύνσεις στα Σχολικά Μαθηματικά.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1984): 117-121. <http://eudml.org/doc/236854>.

@article{ΑνδρέαΦιλίππου1984,
author = {Ανδρέα Φιλίππου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {26},
pages = {117-121},
title = {Σύγχρονες Κατευθύνσεις στα Σχολικά Μαθηματικά.},
url = {http://eudml.org/doc/236854},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Ανδρέα Φιλίππου
TI - Σύγχρονες Κατευθύνσεις στα Σχολικά Μαθηματικά.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1984
IS - 26
SP - 117
EP - 121
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236854
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.