Η ανάγκη για διδασκαλία των ορίων, των δυνατοτήτων και των διαφορών του άξονα και της ευθείας

Σταύρος Ορφανός

Ευκλείδης Γ (2005)

 • Issue: 62, page 24-36

How to cite

top

Σταύρος Ορφανός. "Η ανάγκη για διδασκαλία των ορίων, των δυνατοτήτων και των διαφορών του άξονα και της ευθείας." Ευκλείδης Γ (2005): 24-36. <http://eudml.org/doc/236856>.

@article{ΣταύροςΟρφανός2005,
author = {Σταύρος Ορφανός},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {62},
pages = {24-36},
title = {Η ανάγκη για διδασκαλία των ορίων, των δυνατοτήτων και των διαφορών του άξονα και της ευθείας},
url = {http://eudml.org/doc/236856},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Σταύρος Ορφανός
TI - Η ανάγκη για διδασκαλία των ορίων, των δυνατοτήτων και των διαφορών του άξονα και της ευθείας
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2005
IS - 62
SP - 24
EP - 36
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236856
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.