Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις αρχές της θεωρίας κατασκευής της γνώσης (constructivism) με στόχο τη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης.

Κατερίνα Κασιμάτη

Ευκλείδης Γ (2005)

 • Issue: 63, page 90-102

How to cite

top

Κατερίνα Κασιμάτη. "Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις αρχές της θεωρίας κατασκευής της γνώσης (constructivism) με στόχο τη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης.." Ευκλείδης Γ (2005): 90-102. <http://eudml.org/doc/236857>.

@article{ΚατερίναΚασιμάτη2005,
author = {Κατερίνα Κασιμάτη},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {63},
pages = {90-102},
title = {Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις αρχές της θεωρίας κατασκευής της γνώσης (constructivism) με στόχο τη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης.},
url = {http://eudml.org/doc/236857},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Κατερίνα Κασιμάτη
TI - Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις αρχές της θεωρίας κατασκευής της γνώσης (constructivism) με στόχο τη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2005
IS - 63
SP - 90
EP - 102
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236857
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.