Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κατά το τελευταίο μισό του αιώνα μας

Ε. Κοθάλη-Κολοκούρη

Ευκλείδης Γ (1992)

 • Issue: 33-34-35, page 111-121

How to cite

top

Ε. Κοθάλη-Κολοκούρη. "Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κατά το τελευταίο μισό του αιώνα μας." Ευκλείδης Γ (1992): 111-121. <http://eudml.org/doc/236858>.

@article{Ε1992,
author = {Ε. Κοθάλη-Κολοκούρη},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {33-34-35},
pages = {111-121},
title = {Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κατά το τελευταίο μισό του αιώνα μας},
url = {http://eudml.org/doc/236858},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Ε. Κοθάλη-Κολοκούρη
TI - Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κατά το τελευταίο μισό του αιώνα μας
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1992
IS - 33-34-35
SP - 111
EP - 121
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236858
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.