Η αλληλογραφία μας__

Συντακτική Επιτροπή

Ευκλείδης Α (1977-1978)

 • Issue: 5, page 29-29

How to cite

top

Συντακτική Επιτροπή. "Η αλληλογραφία μας__." Ευκλείδης Α (1977-1978): 29-29. <http://eudml.org/doc/236860>.

@article{ΣυντακτικήΕπιτροπή1977-1978,
author = {Συντακτική Επιτροπή},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {5},
pages = {29-29},
title = {Η αλληλογραφία μας\_\_},
url = {http://eudml.org/doc/236860},
year = {1977-1978},
}

TY - JOUR
AU - Συντακτική Επιτροπή
TI - Η αλληλογραφία μας__
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1977-1978
IS - 5
SP - 29
EP - 29
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236860
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.