Η σύνθεση των αναπαραστάσεων στην πορεία διαμόρφωσης αφηρημένων εννοιών. Η περίπτωση της συνάρτησης f(x)=ax2 + βx2 +γ

Θ. Σκούρας

Ευκλείδης Γ (1999)

 • Issue: 51, page 45-60

How to cite

top

Θ. Σκούρας. "Η σύνθεση των αναπαραστάσεων στην πορεία διαμόρφωσης αφηρημένων εννοιών. Η περίπτωση της συνάρτησης f(x)=ax2 + βx2 +γ." Ευκλείδης Γ (1999): 45-60. <http://eudml.org/doc/236865>.

@article{Θ1999,
author = {Θ. Σκούρας},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {51},
pages = {45-60},
title = {Η σύνθεση των αναπαραστάσεων στην πορεία διαμόρφωσης αφηρημένων εννοιών. Η περίπτωση της συνάρτησης f(x)=ax2 + βx2 +γ},
url = {http://eudml.org/doc/236865},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Θ. Σκούρας
TI - Η σύνθεση των αναπαραστάσεων στην πορεία διαμόρφωσης αφηρημένων εννοιών. Η περίπτωση της συνάρτησης f(x)=ax2 + βx2 +γ
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1999
IS - 51
SP - 45
EP - 60
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236865
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.