Τρόποι με τους οποίους σχετίζονται οι καθηγητές μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους μαθητές τους.

Μαθηματική Επιθεώρηση (2000)

 • Issue: 54, page 138-156

How to cite

top

"Τρόποι με τους οποίους σχετίζονται οι καθηγητές μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους μαθητές τους.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2000): 138-156. <http://eudml.org/doc/236870>.

@article{Unknown2000,
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {54},
pages = {138-156},
title = {Τρόποι με τους οποίους σχετίζονται οι καθηγητές μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους μαθητές τους.},
url = {http://eudml.org/doc/236870},
year = {2000},
}

TY - JOUR
TI - Τρόποι με τους οποίους σχετίζονται οι καθηγητές μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους μαθητές τους.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2000
IS - 54
SP - 138
EP - 156
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236870
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.