Η κορδέλα του Mobius. Παίζοντας με τους πρώτους αριθμούς.

Ανδρέας Τριανταφύλλου; Γιαννακοπούλου Β.

Ευκλείδης Α (1976-1977)

 • Issue: 04, page 5-5

How to cite

top

Ανδρέας Τριανταφύλλου, and Γιαννακοπούλου Β.. "Η κορδέλα του Mobius. Παίζοντας με τους πρώτους αριθμούς.." Ευκλείδης Α (1976-1977): 5-5. <http://eudml.org/doc/236872>.

@article{ΑνδρέαςΤριανταφύλλου1976-1977,
author = {Ανδρέας Τριανταφύλλου, Γιαννακοπούλου Β.},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {04},
pages = {5-5},
title = {Η κορδέλα του Mobius. Παίζοντας με τους πρώτους αριθμούς.},
url = {http://eudml.org/doc/236872},
year = {1976-1977},
}

TY - JOUR
AU - Ανδρέας Τριανταφύλλου
AU - Γιαννακοπούλου Β.
TI - Η κορδέλα του Mobius. Παίζοντας με τους πρώτους αριθμούς.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1976-1977
IS - 04
SP - 5
EP - 5
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236872
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.