Οι κλασματικές μονάδες και οι εφαρμογές τους

Κ. Γαβρίλης

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 2, page 11-14

How to cite

top

Κ. Γαβρίλης. "Οι κλασματικές μονάδες και οι εφαρμογές τους." Ευκλείδης Α (1985-1986): 11-14. <http://eudml.org/doc/236889>.

@article{Κ1985-1986,
author = {Κ. Γαβρίλης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {2},
pages = {11-14},
title = {Οι κλασματικές μονάδες και οι εφαρμογές τους},
url = {http://eudml.org/doc/236889},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Γαβρίλης
TI - Οι κλασματικές μονάδες και οι εφαρμογές τους
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 2
SP - 11
EP - 14
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236889
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.