Η Θεωρία των Διανυσματικών Χώρων στις Γραμμικές Αναδρομικές Ακολουθίες 2ας Τάξης.

Μ. Αργυρόπουλος

Ευκλείδης Γ (1987)

 • Issue: 17, page 36-47

How to cite

top

Μ. Αργυρόπουλος. "Η Θεωρία των Διανυσματικών Χώρων στις Γραμμικές Αναδρομικές Ακολουθίες 2ας Τάξης.." Ευκλείδης Γ (1987): 36-47. <http://eudml.org/doc/236891>.

@article{Μ1987,
author = {Μ. Αργυρόπουλος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {17},
pages = {36-47},
title = {Η Θεωρία των Διανυσματικών Χώρων στις Γραμμικές Αναδρομικές Ακολουθίες 2ας Τάξης.},
url = {http://eudml.org/doc/236891},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Μ. Αργυρόπουλος
TI - Η Θεωρία των Διανυσματικών Χώρων στις Γραμμικές Αναδρομικές Ακολουθίες 2ας Τάξης.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1987
IS - 17
SP - 36
EP - 47
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236891
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.