Συζήτηση για τη σχέση Ισοδυναμίας

Κ. Γαβρίλης

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 2, page 20-22

How to cite

top

Κ. Γαβρίλης. "Συζήτηση για τη σχέση Ισοδυναμίας." Ευκλείδης Α (1985-1986): 20-22. <http://eudml.org/doc/236893>.

@article{Κ1985-1986,
author = {Κ. Γαβρίλης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {2},
pages = {20-22},
title = {Συζήτηση για τη σχέση Ισοδυναμίας},
url = {http://eudml.org/doc/236893},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Γαβρίλης
TI - Συζήτηση για τη σχέση Ισοδυναμίας
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 2
SP - 20
EP - 22
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236893
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.