Για την-- Β΄ τάξη

Κ. Καραγιάννης; Ν. Παπαδόπουλος

Ευκλείδης (1975-1976)

 • Issue: 2, page 2480-2480

How to cite

top

Κ. Καραγιάννης, and Ν. Παπαδόπουλος. "Για την-- Β΄ τάξη." Ευκλείδης (1975-1976): 2480-2480. <http://eudml.org/doc/236894>.

@article{Κ1975-1976,
author = {Κ. Καραγιάννης, Ν. Παπαδόπουλος},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {2},
pages = {2480-2480},
title = {Για την-- Β΄ τάξη},
url = {http://eudml.org/doc/236894},
year = {1975-1976},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Καραγιάννης
AU - Ν. Παπαδόπουλος
TI - Για την-- Β΄ τάξη
JO - Ευκλείδης
PY - 1975-1976
IS - 2
SP - 2480
EP - 2480
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236894
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.