Για τη Γ τάξη : Λύσεις ασκήσεων απο το προηγούμενο τεύχος

Χρήστος Κισκύρας; Νίκος Κισκύρας; Κώστας Οικονόμου

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 2, page 54-60

How to cite

top

Χρήστος Κισκύρας, Νίκος Κισκύρας, and Κώστας Οικονόμου. "Για τη Γ τάξη : Λύσεις ασκήσεων απο το προηγούμενο τεύχος." Ευκλείδης Α (1985-1986): 54-60. <http://eudml.org/doc/236895>.

@article{ΧρήστοςΚισκύρας1985-1986,
author = {Χρήστος Κισκύρας, Νίκος Κισκύρας, Κώστας Οικονόμου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {2},
pages = {54-60},
title = {Για τη Γ τάξη : Λύσεις ασκήσεων απο το προηγούμενο τεύχος},
url = {http://eudml.org/doc/236895},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Χρήστος Κισκύρας
AU - Νίκος Κισκύρας
AU - Κώστας Οικονόμου
TI - Για τη Γ τάξη : Λύσεις ασκήσεων απο το προηγούμενο τεύχος
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 2
SP - 54
EP - 60
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236895
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.