Η Μαθηματική σκέψη των μαθητών του Γυμνασίου

Χ. Χασιώτης

Ευκλείδης Γ (1992)

 • Issue: 33-34-35, page 151-152

How to cite

top

Χ. Χασιώτης. "Η Μαθηματική σκέψη των μαθητών του Γυμνασίου." Ευκλείδης Γ (1992): 151-152. <http://eudml.org/doc/236898>.

@article{Χ1992,
author = {Χ. Χασιώτης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {33-34-35},
pages = {151-152},
title = {Η Μαθηματική σκέψη των μαθητών του Γυμνασίου},
url = {http://eudml.org/doc/236898},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Χ. Χασιώτης
TI - Η Μαθηματική σκέψη των μαθητών του Γυμνασίου
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1992
IS - 33-34-35
SP - 151
EP - 152
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236898
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.