Τα τεστ-Η ανάγκη της κατάλληλης επιλογής των ερωτημάτων, αλλά και της κατάλληλης μελέτης των απαντήσεων για την εξαγωγή άρθρων και πολύτιμων συμπερασμάτων.

Ν. Κισκύρας

Ευκλείδης Γ (1992)

 • Issue: 33-34-35, page 15-30

How to cite

top

Ν. Κισκύρας. "Τα τεστ-Η ανάγκη της κατάλληλης επιλογής των ερωτημάτων, αλλά και της κατάλληλης μελέτης των απαντήσεων για την εξαγωγή άρθρων και πολύτιμων συμπερασμάτων.." Ευκλείδης Γ (1992): 15-30. <http://eudml.org/doc/236900>.

@article{Ν1992,
author = {Ν. Κισκύρας},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {33-34-35},
pages = {15-30},
title = {Τα τεστ-Η ανάγκη της κατάλληλης επιλογής των ερωτημάτων, αλλά και της κατάλληλης μελέτης των απαντήσεων για την εξαγωγή άρθρων και πολύτιμων συμπερασμάτων.},
url = {http://eudml.org/doc/236900},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Κισκύρας
TI - Τα τεστ-Η ανάγκη της κατάλληλης επιλογής των ερωτημάτων, αλλά και της κατάλληλης μελέτης των απαντήσεων για την εξαγωγή άρθρων και πολύτιμων συμπερασμάτων.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1992
IS - 33-34-35
SP - 15
EP - 30
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236900
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.