Η Διδασκαλία της Αστρονομίας στην Πολιτεία του Πλάτωνα

Αννέτα Συναχοπούλου-Σβάρνα; Δημήτρης Συναχόπουλος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1988)

 • Issue: 35, page 52-55

How to cite

top

Αννέτα Συναχοπούλου-Σβάρνα, and Δημήτρης Συναχόπουλος. "Η Διδασκαλία της Αστρονομίας στην Πολιτεία του Πλάτωνα." Μαθηματική Επιθεώρηση (1988): 52-55. <http://eudml.org/doc/236903>.

@article{ΑννέταΣυναχοπούλου1988,
author = {Αννέτα Συναχοπούλου-Σβάρνα, Δημήτρης Συναχόπουλος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {35},
pages = {52-55},
title = {Η Διδασκαλία της Αστρονομίας στην Πολιτεία του Πλάτωνα},
url = {http://eudml.org/doc/236903},
year = {1988},
}

TY - JOUR
AU - Αννέτα Συναχοπούλου-Σβάρνα
AU - Δημήτρης Συναχόπουλος
TI - Η Διδασκαλία της Αστρονομίας στην Πολιτεία του Πλάτωνα
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1988
IS - 35
SP - 52
EP - 55
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236903
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.