Μια παρατήρηση για τις Περιοδικές Συναρτήσεις

Διονυσία Κακολοίρη

Ευκλείδης Γ (1984)

 • Issue: 3, page 37-38

How to cite

top

Διονυσία Κακολοίρη. "Μια παρατήρηση για τις Περιοδικές Συναρτήσεις." Ευκλείδης Γ (1984): 37-38. <http://eudml.org/doc/236904>.

@article{ΔιονυσίαΚακολοίρη1984,
author = {Διονυσία Κακολοίρη},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {3},
pages = {37-38},
title = {Μια παρατήρηση για τις Περιοδικές Συναρτήσεις},
url = {http://eudml.org/doc/236904},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Διονυσία Κακολοίρη
TI - Μια παρατήρηση για τις Περιοδικές Συναρτήσεις
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1984
IS - 3
SP - 37
EP - 38
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236904
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.