Οι πρόσφατες εξελίξειςστη λύση Προβλημάτων στη μοντελοποίηση και τις εφαρμογές των Μαθηματικών

Νίκος Κλαουδάτος

Ευκλείδης Γ (1989)

 • Issue: 23, page 78-93

How to cite

top

Νίκος Κλαουδάτος. "Οι πρόσφατες εξελίξειςστη λύση Προβλημάτων στη μοντελοποίηση και τις εφαρμογές των Μαθηματικών." Ευκλείδης Γ (1989): 78-93. <http://eudml.org/doc/236907>.

@article{ΝίκοςΚλαουδάτος1989,
author = {Νίκος Κλαουδάτος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {23},
pages = {78-93},
title = {Οι πρόσφατες εξελίξειςστη λύση Προβλημάτων στη μοντελοποίηση και τις εφαρμογές των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236907},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - Νίκος Κλαουδάτος
TI - Οι πρόσφατες εξελίξειςστη λύση Προβλημάτων στη μοντελοποίηση και τις εφαρμογές των Μαθηματικών
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1989
IS - 23
SP - 78
EP - 93
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236907
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.