Πρόσθεση και Αφαίρεση: Εφαρμογή ιδιοτήτων τησ πρόσθεσης και αφαίρεσης πάνω σε ευθύγραμμα τμήματα ή σε γωνίες

Ν. Παρασκευόπουλος

Ευκλείδης Α (1989-1990)

 • Issue: 3, page 91-92

How to cite

top

Ν. Παρασκευόπουλος. "Πρόσθεση και Αφαίρεση: Εφαρμογή ιδιοτήτων τησ πρόσθεσης και αφαίρεσης πάνω σε ευθύγραμμα τμήματα ή σε γωνίες." Ευκλείδης Α (1989-1990): 91-92. <http://eudml.org/doc/236910>.

@article{Ν1989-1990,
author = {Ν. Παρασκευόπουλος},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {3},
pages = {91-92},
title = {Πρόσθεση και Αφαίρεση: Εφαρμογή ιδιοτήτων τησ πρόσθεσης και αφαίρεσης πάνω σε ευθύγραμμα τμήματα ή σε γωνίες},
url = {http://eudml.org/doc/236910},
year = {1989-1990},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Παρασκευόπουλος
TI - Πρόσθεση και Αφαίρεση: Εφαρμογή ιδιοτήτων τησ πρόσθεσης και αφαίρεσης πάνω σε ευθύγραμμα τμήματα ή σε γωνίες
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1989-1990
IS - 3
SP - 91
EP - 92
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236910
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.