Τα Ανοικτά Προβλήματα και η Εφαρμογή τους στο Ελληνικό Σχολείο.

Ε. Κοθάλη-Κολοκούρη

Ευκλείδης Γ (1990)

 • Issue: 24, page 54-73

How to cite

top

Ε. Κοθάλη-Κολοκούρη. "Τα Ανοικτά Προβλήματα και η Εφαρμογή τους στο Ελληνικό Σχολείο.." Ευκλείδης Γ (1990): 54-73. <http://eudml.org/doc/236920>.

@article{Ε1990,
author = {Ε. Κοθάλη-Κολοκούρη},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {24},
pages = {54-73},
title = {Τα Ανοικτά Προβλήματα και η Εφαρμογή τους στο Ελληνικό Σχολείο.},
url = {http://eudml.org/doc/236920},
year = {1990},
}

TY - JOUR
AU - Ε. Κοθάλη-Κολοκούρη
TI - Τα Ανοικτά Προβλήματα και η Εφαρμογή τους στο Ελληνικό Σχολείο.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1990
IS - 24
SP - 54
EP - 73
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236920
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.