Για την Γ΄ Τάξη. Καθετότητα στο Χώρο.

Β. Πολυδούρης; Π. Μαρουσάκης; Σ. Τσικοπούλου; Ε. Διαμαντάκου

Ευκλείδης Α (1989-1990)

 • Issue: 3, page 105-118

How to cite

top

Β. Πολυδούρης, et al. "Για την Γ΄ Τάξη. Καθετότητα στο Χώρο.." Ευκλείδης Α (1989-1990): 105-118. <http://eudml.org/doc/236924>.

@article{Β1989-1990,
author = {Β. Πολυδούρης, Π. Μαρουσάκης, Σ. Τσικοπούλου, Ε. Διαμαντάκου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {3},
pages = {105-118},
title = {Για την Γ΄ Τάξη. Καθετότητα στο Χώρο.},
url = {http://eudml.org/doc/236924},
year = {1989-1990},
}

TY - JOUR
AU - Β. Πολυδούρης
AU - Π. Μαρουσάκης
AU - Σ. Τσικοπούλου
AU - Ε. Διαμαντάκου
TI - Για την Γ΄ Τάξη. Καθετότητα στο Χώρο.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1989-1990
IS - 3
SP - 105
EP - 118
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236924
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.