ΙΝΤΕΡΑΞΙΟΝΙΣΜΟΣ. Η γλώσσα και η επικοινωνία στη Διδακτική των Μαθηματικών

Κ. Σουρλάς; Γ. Κοντογιάννης; Φ. Φουρναράκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (2001)

 • Issue: 55, page 76-99

How to cite

top

Κ. Σουρλάς, Γ. Κοντογιάννης, and Φ. Φουρναράκης. "ΙΝΤΕΡΑΞΙΟΝΙΣΜΟΣ. Η γλώσσα και η επικοινωνία στη Διδακτική των Μαθηματικών." Μαθηματική Επιθεώρηση (2001): 76-99. <http://eudml.org/doc/236925>.

@article{Κ2001,
author = {Κ. Σουρλάς, Γ. Κοντογιάννης, Φ. Φουρναράκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {55},
pages = {76-99},
title = {ΙΝΤΕΡΑΞΙΟΝΙΣΜΟΣ. Η γλώσσα και η επικοινωνία στη Διδακτική των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236925},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Σουρλάς
AU - Γ. Κοντογιάννης
AU - Φ. Φουρναράκης
TI - ΙΝΤΕΡΑΞΙΟΝΙΣΜΟΣ. Η γλώσσα και η επικοινωνία στη Διδακτική των Μαθηματικών
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2001
IS - 55
SP - 76
EP - 99
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236925
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.