Ένα σχέδιο για τη διδασκαλία της μαθηματικής επαγωγής στο λύκειο

Μιχ. Γρ. Βόσκολου

Ευκλείδης Γ (1985)

 • Issue: 6, page 34-43

How to cite

top

Μιχ. Γρ. Βόσκολου. "Ένα σχέδιο για τη διδασκαλία της μαθηματικής επαγωγής στο λύκειο." Ευκλείδης Γ (1985): 34-43. <http://eudml.org/doc/236932>.

@article{Μιχ1985,
author = {Μιχ. Γρ. Βόσκολου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {6},
pages = {34-43},
title = {Ένα σχέδιο για τη διδασκαλία της μαθηματικής επαγωγής στο λύκειο},
url = {http://eudml.org/doc/236932},
year = {1985},
}

TY - JOUR
AU - Μιχ. Γρ. Βόσκολου
TI - Ένα σχέδιο για τη διδασκαλία της μαθηματικής επαγωγής στο λύκειο
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1985
IS - 6
SP - 34
EP - 43
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236932
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.