Προσεγγίσεις της έννοιας και του ρόλου του ανοιχτού προβλήματος στην διδασκαλία των μαθηματικών

Γ. Κόσυβας

Ευκλείδης Γ (1995)

 • Issue: 43, page 11-34

How to cite

top

Γ. Κόσυβας. "Προσεγγίσεις της έννοιας και του ρόλου του ανοιχτού προβλήματος στην διδασκαλία των μαθηματικών." Ευκλείδης Γ (1995): 11-34. <http://eudml.org/doc/236941>.

@article{Γ1995,
author = {Γ. Κόσυβας},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {43},
pages = {11-34},
title = {Προσεγγίσεις της έννοιας και του ρόλου του ανοιχτού προβλήματος στην διδασκαλία των μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236941},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Κόσυβας
TI - Προσεγγίσεις της έννοιας και του ρόλου του ανοιχτού προβλήματος στην διδασκαλία των μαθηματικών
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1995
IS - 43
SP - 11
EP - 34
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236941
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.