Αλλάζει η φύση της Μαθηματικής απόδειξης; Παιδαγωγικές συνέπεις

Μ. Τουμάσης

Ευκλείδης Γ (1999)

 • Issue: 52, page 5-25

How to cite

top

Μ. Τουμάσης. "Αλλάζει η φύση της Μαθηματικής απόδειξης; Παιδαγωγικές συνέπεις." Ευκλείδης Γ (1999): 5-25. <http://eudml.org/doc/236946>.

@article{Μ1999,
author = {Μ. Τουμάσης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {52},
pages = {5-25},
title = {Αλλάζει η φύση της Μαθηματικής απόδειξης; Παιδαγωγικές συνέπεις},
url = {http://eudml.org/doc/236946},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Μ. Τουμάσης
TI - Αλλάζει η φύση της Μαθηματικής απόδειξης; Παιδαγωγικές συνέπεις
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1999
IS - 52
SP - 5
EP - 25
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236946
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.