Η καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης ως συνεχή συνάρτηση του Χρόνου.

Αναστάσιος Σούγιαννης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1994)

 • Issue: 41, page 83-90

How to cite

top

Αναστάσιος Σούγιαννης. "Η καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης ως συνεχή συνάρτηση του Χρόνου.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1994): 83-90. <http://eudml.org/doc/236950>.

@article{ΑναστάσιοςΣούγιαννης1994,
author = {Αναστάσιος Σούγιαννης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {41},
pages = {83-90},
title = {Η καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης ως συνεχή συνάρτηση του Χρόνου.},
url = {http://eudml.org/doc/236950},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Αναστάσιος Σούγιαννης
TI - Η καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης ως συνεχή συνάρτηση του Χρόνου.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1994
IS - 41
SP - 83
EP - 90
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236950
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.