Για την Α τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων του προηγούμενου τεύχους

Γεώργιος Ωραιόπουλος; Χατζηϊωάννου Σταύρος

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 2, page 3646-4046

How to cite

top

Γεώργιος Ωραιόπουλος, and Χατζηϊωάννου Σταύρος. "Για την Α τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων του προηγούμενου τεύχους." Ευκλείδης Α (1985-1986): 3646-4046. <http://eudml.org/doc/236952>.

@article{ΓεώργιοςΩραιόπουλος1985-1986,
author = {Γεώργιος Ωραιόπουλος, Χατζηϊωάννου Σταύρος},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {2},
pages = {3646-4046},
title = {Για την Α τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων του προηγούμενου τεύχους},
url = {http://eudml.org/doc/236952},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Ωραιόπουλος
AU - Χατζηϊωάννου Σταύρος
TI - Για την Α τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων του προηγούμενου τεύχους
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 2
SP - 3646
EP - 4046
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236952
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.