Η Ιστορία ενός προβλήματος που ... μετατρεπόταν σε άλλα απλούστερα.

Τ. Πατρώνης; Δ. Ζαχαριάδης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1986)

 • Issue: 31, page 18-22

How to cite

top

Τ. Πατρώνης, and Δ. Ζαχαριάδης. "Η Ιστορία ενός προβλήματος που ... μετατρεπόταν σε άλλα απλούστερα.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1986): 18-22. <http://eudml.org/doc/236953>.

@article{Τ1986,
author = {Τ. Πατρώνης, Δ. Ζαχαριάδης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {31},
pages = {18-22},
title = {Η Ιστορία ενός προβλήματος που ... μετατρεπόταν σε άλλα απλούστερα.},
url = {http://eudml.org/doc/236953},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Τ. Πατρώνης
AU - Δ. Ζαχαριάδης
TI - Η Ιστορία ενός προβλήματος που ... μετατρεπόταν σε άλλα απλούστερα.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1986
IS - 31
SP - 18
EP - 22
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236953
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.