Μετασχηματισμοί στο τρίγωνο και εφαρμογές.

S. Bilchev; E. A. Velikova

Μαθηματική Επιθεώρηση (1987)

 • Issue: 32, page 55-64

How to cite

top

S. Bilchev, and E. A. Velikova. "Μετασχηματισμοί στο τρίγωνο και εφαρμογές.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1987): 55-64. <http://eudml.org/doc/236954>.

@article{S1987,
author = {S. Bilchev, E. A. Velikova},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {32},
pages = {55-64},
title = {Μετασχηματισμοί στο τρίγωνο και εφαρμογές.},
url = {http://eudml.org/doc/236954},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - S. Bilchev
AU - E. A. Velikova
TI - Μετασχηματισμοί στο τρίγωνο και εφαρμογές.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1987
IS - 32
SP - 55
EP - 64
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236954
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.