Πρότυπα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Μονάδων

Γ. Δημάκος; Μ. Κρητικός; Αθ. Μαλαφέκας

Μαθηματική Επιθεώρηση (2003)

 • Issue: 59, page 77-94

How to cite

top

Γ. Δημάκος, Μ. Κρητικός, and Αθ. Μαλαφέκας. "Πρότυπα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Μονάδων." Μαθηματική Επιθεώρηση (2003): 77-94. <http://eudml.org/doc/236968>.

@article{Γ2003,
author = {Γ. Δημάκος, Μ. Κρητικός, Αθ. Μαλαφέκας},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {59},
pages = {77-94},
title = {Πρότυπα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Μονάδων},
url = {http://eudml.org/doc/236968},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Δημάκος
AU - Μ. Κρητικός
AU - Αθ. Μαλαφέκας
TI - Πρότυπα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Μονάδων
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2003
IS - 59
SP - 77
EP - 94
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236968
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.