Μια άλυσος του Markov για εκπαιδευτικό Προγραμματισμό.

Δ. Δ. Καραγεώργου

Μαθηματική Επιθεώρηση (1981)

 • Issue: 21, page 110-121

How to cite

top

Δ. Δ. Καραγεώργου. "Μια άλυσος του Markov για εκπαιδευτικό Προγραμματισμό.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1981): 110-121. <http://eudml.org/doc/236987>.

@article{Δ1981,
author = {Δ. Δ. Καραγεώργου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {21},
pages = {110-121},
title = {Μια άλυσος του Markov για εκπαιδευτικό Προγραμματισμό.},
url = {http://eudml.org/doc/236987},
year = {1981},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Δ. Καραγεώργου
TI - Μια άλυσος του Markov για εκπαιδευτικό Προγραμματισμό.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1981
IS - 21
SP - 110
EP - 121
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236987
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.