Μαθηματική θεμελίωση της μη τοπικής θεωρίας του συνεχούς

Νίκος Καθρέπτας

Μαθηματική Επιθεώρηση (1980)

 • Issue: 19, page 108-126

How to cite

top

Νίκος Καθρέπτας. "Μαθηματική θεμελίωση της μη τοπικής θεωρίας του συνεχούς." Μαθηματική Επιθεώρηση (1980): 108-126. <http://eudml.org/doc/236996>.

@article{ΝίκοςΚαθρέπτας1980,
author = {Νίκος Καθρέπτας},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {19},
pages = {108-126},
title = {Μαθηματική θεμελίωση της μη τοπικής θεωρίας του συνεχούς},
url = {http://eudml.org/doc/236996},
year = {1980},
}

TY - JOUR
AU - Νίκος Καθρέπτας
TI - Μαθηματική θεμελίωση της μη τοπικής θεωρίας του συνεχούς
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1980
IS - 19
SP - 108
EP - 126
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236996
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.