Ο ρόλος των γεωμετρικών κατασκευών στη διδασκαλία της γεωμετρίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Ιωάννης Λαζαρίδης

Ευκλείδης Γ (2006)

 • Issue: 64, page 3-16

How to cite

top

Ιωάννης Λαζαρίδης. "Ο ρόλος των γεωμετρικών κατασκευών στη διδασκαλία της γεωμετρίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση." Ευκλείδης Γ (2006): 3-16. <http://eudml.org/doc/236997>.

@article{ΙωάννηςΛαζαρίδης2006,
author = {Ιωάννης Λαζαρίδης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {64},
pages = {3-16},
title = {Ο ρόλος των γεωμετρικών κατασκευών στη διδασκαλία της γεωμετρίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236997},
year = {2006},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Λαζαρίδης
TI - Ο ρόλος των γεωμετρικών κατασκευών στη διδασκαλία της γεωμετρίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2006
IS - 64
SP - 3
EP - 16
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236997
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.