Φιλοσοφία και Λογική: Η τομή των ειδικών επιστημών

Φρόσω Αξενοπούλου

Ευκλείδης Γ (1993)

 • Issue: 36-37, page 89-95

How to cite

top

Φρόσω Αξενοπούλου. "Φιλοσοφία και Λογική: Η τομή των ειδικών επιστημών." Ευκλείδης Γ (1993): 89-95. <http://eudml.org/doc/236998>.

@article{ΦρόσωΑξενοπούλου1993,
author = {Φρόσω Αξενοπούλου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {36-37},
pages = {89-95},
title = {Φιλοσοφία και Λογική: Η τομή των ειδικών επιστημών},
url = {http://eudml.org/doc/236998},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Φρόσω Αξενοπούλου
TI - Φιλοσοφία και Λογική: Η τομή των ειδικών επιστημών
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1993
IS - 36-37
SP - 89
EP - 95
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236998
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.