Ο ρόλος των Μαθηματικών στην κοινωνία και των μαθηματικών στην τάξη

Γεώργιος Δάσιος

Ευκλείδης Γ (2003)

 • Issue: 59, page 66-81

How to cite

top

Γεώργιος Δάσιος. "Ο ρόλος των Μαθηματικών στην κοινωνία και των μαθηματικών στην τάξη." Ευκλείδης Γ (2003): 66-81. <http://eudml.org/doc/237000>.

@article{ΓεώργιοςΔάσιος2003,
author = {Γεώργιος Δάσιος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {59},
pages = {66-81},
title = {Ο ρόλος των Μαθηματικών στην κοινωνία και των μαθηματικών στην τάξη},
url = {http://eudml.org/doc/237000},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Δάσιος
TI - Ο ρόλος των Μαθηματικών στην κοινωνία και των μαθηματικών στην τάξη
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2003
IS - 59
SP - 66
EP - 81
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237000
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.